Bodem Voor Ruimte

Diensten

Bodem voor Ruimte richt zich specifiek op vraagstukken op het grensvlak van bodembeheer en ruimtelijke inrichting. In het bijzonder bij kansrijke (her)ontwikkelingslocaties waar bodemverontreiniging een barrière vormt voor initiatiefnemers: overheden, bedrijven en particulieren. Hoewel bodem ‘slechts’ een van de milieudossiers is bij herontwikkeling, is het – zeker wanneer er sprake is van (een vermoeden van) bodemverontreiniging – wel het dossier waar de meeste onzekerheden aan kleven. Kennis van deze onzekerheden, maar meer nog weten hoe je er mee omgaat (ook in relatie met de overige dossiers), is essentieel voor het inschatten van kansen en risico’s en dus voor het welslagen van het project.

Bodem voor Ruimte weet op basis van jarenlange ervaring bij overheden en bedrijfsleven deze vertaalslag te maken. Daartoe biedt zij onder meer de volgende diensten aan:

Interim project- en procesmanagement

De ervaring in multidisciplinaire projecten en processen in een bestuurlijke context maken dat Bodem voor Ruimte bij uitstek geschikt is om als project- of procesmanager voor opdrachtgevers in dit werkveld op te treden.

Intermediair bij onderzoek en vergunningen

Bodemonderzoek en het aanvragen van vergunningen is niet voor elke partij ‘core business’. Ervaring in de adviesbranche én in de rol van opdrachtgever geven Bodem voor Ruimte een uitstekende basis als intermediair voor het aanvragen, verzorgen en begeleiden van bodemonderzoeken, beschikkingen en milieuvergunningen voor overheden en bedrijven.

Second opinions van onderzoeken bij bijvoorbeeld grondtransacties

Vaak blijven de mogelijkheden van bijdragen in de kosten van bijvoorbeeld milieuopgaven bij herontwikkeling onderbenut. Bodem voor Ruimte kent de wegen en verkent de mogelijkheden.

Onderzoek naar financierings- en subsidiemogelijkheden

Vaak blijven de mogelijkheden van bijdragen in de kosten van bijvoorbeeld milieuopgaven bij herontwikkeling onderbenut. Bodem voor Ruimte kent de wegen en verkent de mogelijkheden.

Kennisoverdracht in de vorm van cursussen en training

Al dan niet in samenwerking met derden en via open inschrijving of in-company.

Verzorgen van studiereizen

Om kennis te nemen van ervaringen elders op het gebied van bijvoorbeeld binnenstedelijke herontwikkeling of integrale bodemsanerings- en ontwikkelingsprojecten organiseert Bodem voor Ruimte zowel in binnen- als buitenland op de aanvrager toegesneden studiereizen.

Detachering en uitzenden van personeel

Bodem voor Ruimte treedt op als intermediair om deskundig en ervaren personeel uit haar brede netwerk, waarin vele disciplines zijn vertegenwoordigd, als bijvoorbeeld projectleider of specialist op tijdelijke basis in te zetten bij uiteenlopende organisaties.

Bodem voor Ruimte werkt geregeld samen met (inter)nationale experts uit aangrenzende disciplines. De aard en omvang van de opdracht bepalen de samenwerkingsvorm.

Bodem voor Ruimte is aangesloten bij het Netwerk voor Omgevingskwaliteit. Dit netwerk verricht diensten voor partijen en samenwerkingsverbanden die een verbetering van hun leefomgeving willen realiseren. De negen leden van NOK zijn hierbij actief op uiteenlopende gebieden zoals tuin-, landschaps- en interieurarchitectuur, bodem- en waterbeheer, gebiedsinrichting, communicatie, procesmanagement en mediation, training en kennisoverdracht en beleidsformulering. Waar we samenwerken, ontstaat direct een speciale mix van stijlen, kennisvelden en ervaringen die op de huidige markt nog maar zelden voorkomt. Hierdoor is het mogelijk om een vraagstuk vanuit een breed perspectief te beschouwen en een integrale oplossing uit te werken.
Klik hier voor meer informatie over NOK en haar leden.

Op persoonlijke titel ben ik als associé verbonden aan Boer & Croon Ruimtelijke Investeringen, actief op de markt van ruimtelijke projecten en processen. Boer & Croon Ruimtelijke Investeringen richt zich op het proces- en projectmanagement van investeringen in gebiedsontwikkeling, vastgoed, bouw, mobiliteit en infrastructuur en de daarmee samenhangende organisatievraagstukken.
Klik hier voor meer informatie over Boer & Croon.