Bodem Voor Ruimte

Projecten

Enkele van de projecten die ik onder de naam Bodem voor Ruimte verricht dan wel recentelijk heb afgerond:

Financieel borgen van de aanpak van brownfields (2008-2009)

Samen met ABL2 en Boer&Croon Ruimtelijke Investeringen hebben wij voor het Ministerie van VROM een verkenning uitgevoerd naar het financieel borgen van afspraken over de aanpak van brownfields en het gebiedsgericht beheer van boven- en ondergrond. Mijn rol hierin was onder andere het inventariseren van brownfields in Nederland en het nader definiëren van de verschillende typologieën brownfields.

 

Jaarplan herstructurering bedrijventerreinen (2009) 

Een landelijk actieve ontwikkelaar/bouwer heb ik voor de deelactiviteit herstructurering van bedrijventerreinen ondersteund bij het opstellen van een jaarplan, door het rapport van de Taskforce Herstructurering Bedrijventerreinen te vertalen naar concrete doelstellingen en acties.

 

Vergunningverlening bodemsanering (2009-2010)

Via een landelijk milieuadviesbureau ben ik parttime werkzaam als senior Vergunningverlener Bodemsanering bij de afdeling Vergunningverlening van de provincie Utrecht. Als lid van het team draag ik bij aan het opstellen van beschikkingen van complexe projecten en aan teamgrensoverschrijdende beleidskwesties, ondersteun ik de teamleider, coach ik junior medewerkers en verzorg ik de afstemming met andere afdelingen.

 

Interim-projectmanager Bodem (2010-2011)

Namens de provincie Utrecht (afdeling Bodem en Water) ondersteun ik andere afdelingen als projectmanager Bodem bij enkele herontwikkelingsprojecten, zoals de voormalige vliegbasis Soesterberg, het Programma Ruimte voor de Lek en een voormalig houtverduurzamingsbedrijf. Daarnaast vertegenwoordig ik de provincie in het directieteam voor de sanering van de Nedereindse Plas te Nieuwegein.

 

Projectmanager Bodem (2011)

Voor Rijkswaterstaat (PDR -Realisatieteam West) begeleid ik de bodemonderzoeken en voorbereidingen van het project Ruimte voor de Lek. In dit gebied wordt in de komende jaren veel grondverzet verricht om ruimte te maken voor zowel de rivier als natuur en recreatie.

 

Second opinions (2009-2011)

Voor diverse opdrachtgevers beoordeel ik offertes voor en rapportages van bodemonderzoeken in het kader van onder meer grondtransacties en vastgoed-/gebiedsontwikkeling.

 

Beroepen en geschillen (2009-2011) 

Samen met een op milieugebied gespecialiseerd advocatenkantoor adviseer ik een particuliere onderneming betreffende een beroepsprocedure omtrent planschade. Daarnaast beoordeel ik de verrichte bodemonderzoeken en opgestelde saneringsplannen om in nauw overleg met het bevoegd gezag en het Bodemcentrum  te komen tot een kosteneffectieve saneringsaanpak.